Odbyło się spotkanie z Martą Giezek, Dyrektorem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie.

 

28 lipca odbyło się spotkanie z Martą Giezek, Dyrektorem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie, organizowane w ramach projektu „Głusi w przestrzeni publicznej II”. Dyrektor Marta Giezek informowała, w jaki sposób MOPR w Szczecinie pomaga seniorom.

Jak MOPR pomaga starszym osobom?

Każdy rodzaj wsparcia wymaga złożenia wniosku o pomoc i sprawdzenia sytuacji rodzinnej osoby, która się o tę pomoc stara. Z osobami starszymi spotyka się pracownik socjalny i rozmawia o problemach, które trzeba rozwiązać poprzez konkretną pomoc Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie albo innych instytucji.

Pomoc finansowa:

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom, których dochód netto nie przekracza:

dla osoby samotnie prowadzącej gospodarstwo domowe– 542 zł;

dla gospodarstw domowych wieloosobowych – 456 zł na osobę w rodzinie.

prelekcja01_03Zasiłek stały

Zasiłek stały przysługuje osobom, które nie mogą pracować z uwagi na wiek, albo są całkowicie niezdolne do pracy np. z powodu niepełnosprawności oraz nie przekraczają kryterium dochodowego dla osoby samotnie gospodarującej lub dla osoby w rodzinie.

Maksymalna wysokość zasiłku stałego wynosi 529 zł miesięcznie, minimalna 30 zł miesięcznie. Wysokość oraz czas, na jaki przyznaje się zasiłek ustala się po przeanalizowaniu indywidualnej sytuacji osoby starszej, która wnioskuje o tego rodzaju wsparcie.

Zasiłek okresowy

Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności z uwagi na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego (do zabezpieczeń społecznych zalicza się: ubezpieczenie społeczne, ochronę zdrowia, opiekę i pomoc społeczną, rehabilitację inwalidów, stypendia, opiekę nad sierotami itp.). Osoba wnioskująca nie może przekraczać kryterium dochodowego dla osoby samotnie prowadzącej gospodarstwo domowe lub dla osoby w rodzinie wieloosobowej.

Maksymalna wysokość zasiłku wynosi 542 złote, minimalna 20 zł (kwota jest obliczana na podstawie wysokości różnicy między dochodem tej osoby, a kryterium dochodowym).

Zasiłek celowy

Zasiłek celowy jest przeznaczany na zaspokojenie konkretnych potrzeb. Może być to np. wsparcie na zakup opału na zimę, zakup ciepłej odzieży, środków czystości, leków, żywności, pokrycie kosztów utrzymania mieszkania, drobnych remontów czy napraw. Pomoc przyznawana jest na wniosek osoby starającej się. We wniosku trzeba napisać również, na jaki cel potrzebne jest dodatkowe wsparcie finansowe. W przypadku formy pomocy celowej nie ma limitu wysokości wsparcia. Od tego, na co składany jest wniosek przyznawana jest odpowiednia wysokość zasiłku. W szczególnie uzasadnionych przypadkach pomoc może zostać przyznana osobom, które przekraczają kryterium dochodowe.

Świadczenia niepieniężne:

Usługi opiekuńcze

Usługi są świadczone w miejscu zamieszkania osób, które z uwagi na na wiek, albo niepełnosprawność wymagają pomocy innych osób. Usługi mogą być także przyznane osobie, która wymaga pomocy, a rodzina nie może takiej pomocy zabezpieczyć. Usługi polegają przede wszystkim na pomocy w codziennych czynnościach takich jak: robienie zakupów, sprzątanie mieszkania, utrzymanie higieny osobistej oraz przygotowanie posiłku. Ponadto osoby otrzymują pomoc w załatwieniu spraw urzędowych oraz mają zapewniony kontakt z otoczeniem. W każdym przypadku ilość godzin oraz zakres usług ustalany jest indywidualnie.

Usługi są nieodpłatne dla osób, których dochód jest niższy od kryterium dochodowego oraz dla osób, które ukończyły 95 lat, a w przypadku osób samotnych 90 lat.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach osoby niespełniające tych warunków mogą zostać częściowo lub całkowicie zwolnione z opłat.

Opłaty może ponosić również rodzina tej osoby, dla której wykonywane są usługi opiekuńcze.

Domy Dziennego Pobytu

Dyrektor MOPR Marta Giezek wspomniała również o możliwości wsparcia dziennego dla osób starszych w placówkach prowadzonych przez Miasto. Wszystkie placówki są czynne w godzinach od 07: 30 do 15: 30 od poniedziałku do piątku. Do zadań Dziennych Domów Pomocy Społecznej należy m. in. świadczenie usług opiekuńczych, prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych, terapeutycznych czy kulturalno-rekreacyjnych. Na miejscu seniorzy mają zapewnione wyżywienie.

Skierowanie do Ośrodka Wsparcia Dziennego można otrzymać po złożeniu do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie wniosku o przyznanie powyższej formy pomocy oraz po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego. Dodatkowo Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie od grudnia 2012 r. prowadzi także „Senior Klub” przy ul. Sławomira 9a w Szczecinie, którego głównym zadaniem jest integracja seniorów. Seniorzy spotykają się w klubie od poniedziałku do piątku. W zajęciach na stałe bierze udział ok. 15 osób. Jest to formuła otwarta, niewymagająca skierowania ani wystawienia decyzji administracyjnej.

Domy Pomocy Społecznej

Domy Pomocy Społecznej są przeznaczone dla osób, które wymagają całodobowej opieki z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności, a nie można im zapewnić odpowiedniej pomocy w formie usług opiekuńczych. Osoby przebywające w Domu Pomocy Społecznej mają zapewnioną całodobową opiekę, wyżywienie, oraz różne zajęcia wspomagające czy edukacyjne. Na terenie Szczecina funkcjonują trzy Domy Pomocy Społecznej.

Dział Interwencji Kryzysowej

Seniorzy mogą również korzystać ze wsparcia psychologicznego oraz terapeutycznego specjalistów Działu Interwencji Kryzysowej. Pomoc ta udzielana jest bez przeprowadzenia wywiadu środowiskowego i niezależnie od sytuacji materialnej osoby lub rodziny. Wsparcie mogą znaleźć tu osoby, które doznają przemocy lub są w innych sytuacjach kryzysowych. Osoby poszukujące wsparcia mogą także skorzystać z porad prawnych i socjalnych, oraz krótkoterminowej psychoterapii, wsparcia w radzeniu sobie w trudnej sytuacji, konsultacji partnerskiej, małżeńskiej, rodzinnej.

Gorący posiłek dla seniora

Wsparcie realizowane w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020. Pomoc polega na zagwarantowaniu gorącego posiłku osobom starszym, niepełnosprawnym, wymagających szczególnej opieki. Z pomocy mogą skorzystać osoby, które nie przekraczają 150% kryterium dochodowego.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie zajmował się kierowaniem osób wymagających wsparcia w tym zakresie, natomiast posiłki wydawane były w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Romera 21-29 oraz w Dziale Wsparcia Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Potulickiej 40 w Szczecinie.

Pomoc osobom niepełnosprawnym

Na zakończenie spotkania Marta Giezek, Dyrektor MOPR powiedziała o formach pomocy dla osób niepełnosprawnych.

 1. Rehabilitacja społeczna:
  • dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych;
  • dofinansowanie zakupu przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych i sprzętu rehabilitacyjnego;
  • dofinansowanie likwidacji barier
   – architektonicznych
   – technicznych
   – w komunikowaniu się
  • dofinansowanie organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki,
  • dofinansowanie kosztów funkcjonowania warsztatów terapii zajęciowej (Osoby uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie powinny mieć orzeczenie o niepełnosprawności albo inne równoważne)
 2. Komunikacja dla osób niepełnosprawnych SOKON
 3. Warsztaty terapii zajęciowej
 4. Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego i ortopedycznego

Wypożyczalnia prowadzona jest ze środków budżetu Miasta. W 2014 roku na jej prowadzenie wydatkowana została kwota 11.523,49zł. Pomocą objęte były wszystkie osoby zgłaszające się do wypożyczalni, bez względu na fakt posiadania lub nieposiadania orzeczenia o niepełnosprawności.