Nabór do przedszkoli publicznych

 

Przedszkola niepubliczne musisz znaleźć sam i tam zapytać o zasady rekrutacji.

Pierwszeństwo w przyjęciu do przedszkola publicznego mają dzieci:

 • matek albo ojców samotnie je wychowujących
 • matki albo ojca, wobec którego orzeczono znaczny albo umiarkowany stopień niepełnosprawności, bądź całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnego życia
 • dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych.

Dokumenty potrzebne do załatwienia sprawy:

 1. Wniosek do przedszkola. Wniosek weź z internetu: www.nabor.pcss.pl/szczecin lub z przedszkola
 2. Oświadczenia:
  • Nr 1 – wypełnia osoba samotnie wychowująca dziecko
  • Nr 2 – wypełnia osoba, wobec której orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, bądź całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji albo
  • Nr 3 – wypełnia osoba, która jest rodziną zastępczą dla dziecka
  • Nr 4 – o zamieszkiwaniu w Szczecinie
  • Nr 5 – potwierdzenie zatrudnienia albo odbywania nauki i studiów wyższych w systemie dziennym.

Gdzie załatwisz sprawę?

Nabór do przedszkoli publicznych jest przez internet na stronie www.nabor.pcss.pl/szczecin lub w przedszkolu.

Kto może udzielić pomocy przy wypełnieniu druków?

Jak nie masz komputera musisz iść do przedszkola i tam weź wniosek do przedszkola i pomogą Ci złożyć wniosek.

Kolejne kroki w internecie:

 1. otwórz stronę: www.nabor.pcss.pl/szczecin;
 2. napisz wniosek ze swoją listą wybranych przedszkoli;
 3. wypełnij pozostałe pola wniosku;
 4. wydrukuj wniosek, podpisz własnoręcznie długopisem, dołącz oświadczenie zatrudnieniu rodziców/prawnych opiekunów;
 5. zanieś wniosek tylko do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole odstawowej pierwszego wyboru;
 6. otrzymasz PIN, potem będziesz mógł sprawdzić w internecie czy dziecko otrzymało miejsce w wybranym przedszkolu albo szkole..

Wniosek do przedszkola zawiera następujące dane:

 1. numer i adres placówki pierwszego wyboru
 2. dane osobowe z numerem PESEL dziecka
 3. adres zamieszkania dziecka ze wskazaniem Gminy
 4. adres zameldowania dziecka, jeśli jest inny niż adres zamieszkania
 5. informacje dodatkowe, dotyczące prawnych opiekunów dziecka, posiadania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego
 6. czas, w którym dziecko będzie przebywało w przedszkolu,
 7. liczba posiłków, z których będzie korzystało dziecko
 8. wybrane placówki oświatowe
 9. dane o miejscu pracy rodziców/opiekunów prawnych
 10. telefon kontaktowy do rodziców/opiekunów prawnych
 11. własnoręczny podpis rodziców/opiekunów prawnych.

Jaki dokument otrzymamy

Po wypełnieniu wniosku przez internet, komputer da Ci PIN. Później sprawdzisz w in­ternecie, które przedszkole Cię przyjęło. Pilnuj PIN !! Jeśli PIN zostanie zagubiony, wy­niki rekrutacji można sprawdzić wyłącznie w przedszkolu pierwszego wyboru.

Czy od tej odpowiedzi można się odwołać?

Odwołanie można złożyć do dyrektora przedszkola pierwszego wyboru