Wstępne zezwolenie na zajęcie pasa drogowego – zgoda na lokalizację

(Wydanie decyzji lokalizacyjnej –  w trybie art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych w celu zajęcia pasa drogowego pod reklamę, obiekt budowlany oraz na zasadach wyłączności; Decyzja lokalizacyjna w pasie drogowym na umieszczenie np. reklamy, kiosku, budynku, balkonu, docieplenia budynku…, na zasadach wyłączności – zajęcie części pasa drogowego do korzystania przez wnioskodawcę)
Decyzja niezbędna do uzyskania zezwoleń budowlanych.

 

 

Dokumenty potrzebne do załatwienia sprawy:

  1. wniosek;
  2. szczegółowy plan – mapka w skali 1:500 lub 1:1000, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego, a w przypadku umieszczenia reklamy – z podaniem jej wymiarów;
  3. pełnomocnictwo dla osób uprawnionych do reprezentacji wnioskodawcy (złożenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej w wysokości 17,00 zł, za urzędowe potwierdzenie zgodności kopii udzielonego pełnomocnictwa z oryginałem należy dodatkowo opłacić po 5 zł za każda stronę).

Gdzie załatwisz sprawę?

Dokumenty składasz:

Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie –
reklama, obiekt budowlany, zajęcie pasa drogowego na zasadach wyłączności
ul. Klonowica 5,
Biuro Obsługi Interesanta (BOI)
od poniedziałku do piątku – w godzinach 7.30 – 15.30

[pano file=”panorama/ww_klonowica.html”]

 

Jakie druki wypełniasz i gdzie je znajdziesz?

Druki – reklama, obiekt budowlany, zajęcie pasa drogowego na zasadach wyłączności można pobrać ze strony internetowej www.zditm.szczecin.pl i wydrukować

Kto może pomóc przy wypełnianiu druków?

Przy wypełnieniu wniosku może pomóc kierownik, pracownicy Działu Gospodarczego i Inżynieryjnego Zajęcia Pasa Drogowego, pracownik BOI – ZDiTM w Szczecinie, ul. Klonowica 5

Kolejne kroki w Urzędzie

  1. Uzyskanie zezwoleń budowlanych –  Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej Urzędu Miasta Szczecin;
  2. Uzyskanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót i opłaty za zajęcie pasa drogowego – ZDiTM Szczecin, Dział Gospodarczego i Inżynieryjnego Zajęcia Pasa Drogowego (IG)

Jak długo czekasz na załatwienie sprawy?

Wydanie zezwolenia albo odmowa będzie w formie decyzji administracyjnej wydanej nie później niż w ciągu miesiąca od daty otrzymania wniosku, a w sprawach szczególnie skomplikowanych (trudnych) w terminie do dwóch miesięcy.

Jaki dokument otrzymasz? Jaką odpowiedź otrzymasz?

Zezwolenie albo odmowa zezwolenia będzie wydana w formie decyzji administracyjnej.

Czy od tej odpowiedzi można się odwołać?

Tak. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Szczecinie. Termin wniesienia odwołania od decyzji – 14 dni, liczony od dnia jej doręczenia. Odwołanie możesz złożyć za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie.

Czy musisz płacić za załatwienie sprawy?

Nie. Sprawę załatwisz bezpłatnie.