Wydzierżawienie gruntu

 

Kto może starać się o wydzierżawienie gruntu?

O wydzierżawienie gruntu od Gminy Miasta Szczecin starać się może każdy zarówno osoby fizyczne (prowadzące jak i nie prowadzące działalności gospodarczej) jak i osoby prawne.

Możliwości wydzierżawienie gruntów gminnych

 • Przetargowo – w przypadku gruntów przeznaczonych na cele handlowe, usługowe, rekreacyjne lub gdy tym samym gruntem zainteresowany jest więcej niż jeden podmiot.
 • Bezprzetargowo – cele inne niż wymienione powyżej (np. na miejsca postojowe, uprawę warzyw, zieleń ozdobną – trawnik, uprawy rolne).
 • Do trzech lat – zbieranie opinii merytorycznych Wydziałów Urzędu Miasta, w przypadku pozytywnych opinii przygotowanie oświadczenia woli (tylko w uzasadnionych przypadkach), ze wskazaniem trybu wydzierżawienia, w drodze przetargu lub bezprzetargowo, informacja o wydzierżawieniu gruntu do publicznej wiadomości, na okres 21 dni, przygotowanie umowy dzierżawy.
 • Na czas oznaczony powyżej trzech lat – zbieranie opinii merytorycznych Wydziałów Urzędu Miasta, w przypadku pozytywnych opinii sprawa jest kierowana na Komisje Stałe Rady Miasta, natomiast w przypadku opinii negatywnej chociażby jednej Komisji, przygotowuje się projekt uchwały w tej sprawie na sesję Rady Miasta ze wskazaniem trybu wydzierżawienia, w drodze przetargu lub bezprzetargowo. Po uzyskaniu pozytywnych opinii Komisji lub po podjęciu uchwały, przygotowanie oświadczenia woli, informacja o wydzierżawieniu gruntu do publicznej wiadomości na okres 21 dni, przygotowanie umowy dzierżawy.

Potrzebne dokumenty?

 1. Wniosek o wydzierżawienie gruntu.
 2. Oświadczenie o niezaleganiu z opłatami wobec Gminy Miasta Szczecin – złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania zgodnie z art. 233 § 1 Kodeksu karnego – o niezaleganiu z opłatami wobec Gminy Miasto Szczecin (podatek od nieruchomości, wieczyste użytkowanie gruntu, opłaty z tytułu umowy najmu, dzierżawy). Wniosek i Oświadczenie są na stronie www.zbilk.szczecin.pl (Lokale użytkowe, garaże, dzierżawy gruntów – Ogłoszenia o przetargach – Oświadczenia – wzory pism do pobrania) lub w Dziale Lokali Użytkowych w siedzibie ZBiLK przy ul. Goszczyńskiego 4a, pok. nr 1.
 3. Dwa aktualne (nie starsze niż 90 dni) egzemplarze oryginałów mapy sytuacyjno -wysokościowej w skali 1:500 z naniesioną przez wnioskodawcę lokalizacją terenu, będącego przedmiotem wniosku (mapę można uzyskać w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, ul. Odrowąża 1).
 4. Opinia właściwej terenowo Rady Osiedla (wykaz adresów Rad Osiedla do wglądu na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta Szczecin).
 5. Aktualny wypis z rejestru handlowego lub zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej lub rolniczej.

W przypadku dzierżawy na cele inwestycyjne:

 1. decyzja o warunkach zabudowy – w przypadku braku uchwalonego planu;
 2. wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego – w przypadku uchwalonego planu. Wnioskodawca składając wniosek oświadcza, że znana jest mu Uchwała Nr 464/96 Zarządu Miasta Szczecina z dnia 12 grudnia 1996 r. ze zm., Uchwała Nr XLI/521/97 Rady Miasta Szczecina z dnia 29 grudnia 1997 r. ze zm. oraz Zarządzenie Nr 87/15 Prezydenta Miasta Szczecin ze zm. (akty prawa miejscowego znajdują się na stronie internetowej BIP Urzędu miasta Szczecin) i jest świadomy, że grunty mogą być oddawane w dzierżawę, w związku z czym nie podejmuje żadnych działań inwestycyjnych przez uzyskanie prawa do terenu.

Tylko kompletne wnioski będą rozpatrywane.

Gdzie załatwisz sprawę?

Dzierżawami gminnych gruntów zajmuje się Dział Gospodarowania i Eksploatacji Gruntów i Garaży ZBiLK przy ul. Goszczyńskiego 4a. Biuro Obsługi Interesanta działu – pokój nr 1.

INTERNETOWY PRZEWODNIK PO URZĘDZIE
Siedziba przy ul. Goszczyńskiego 4a:

[pano file=”panorama/ww_goszczynskiego.html”]

 

Kto może pomóc w wypełnieniu wniosków?

Pomocą służą pracownicy Działu Gospodarowania i Eksploatacji Gruntów i Garaży ZBiLK – Biuro Obsługi Interesanta, pok. nr 1.

Jak długo czekasz na załatwienie sprawy?

Czas realizacji wniosku uzależniony jest od okresu na jaki ma zostać wydzierżawiony grunt i związaną z nim procedurą:

 • do trzech lat w drodze bezprzetargowej – około 3 miesięcy,
 • do trzech lat w drodze przetargu – 3 miesiące i dłużej w uzasadnionych przypadkach,
 • powyżej trzech lat, na czas oznaczony w drodze bezprzetargowej – około 4 miesiące,
 • powyżej trzech lat, na czas oznaczony w drodze przetargu – 4 miesiące i dłużej w uzasadnionych przypadkach.

Kiedy możesz złożyć wniosek?

Wniosek wraz z załącznikami złożyć możesz w ZBiLK przy ul. Goszczyńskiego 4a od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu – od 7.30 do 15.30. Wyjątkiem jest każdy pierwszy poniedziałek miesiąca – od 9.00 do 17.00.

Czy musisz płacić za załatwienie sprawy?

ZBiLK nie pobiera opłat za załatwienie sprawy.

Jaki dokument otrzymam?

 • Umowę dzierżawy po podpisaniu przez Dyrektora ZBiLK.
 • Protokół z przetargu po podpisaniu przez Dyrektora ZBiLK, w przypadku wydzierżawienia gruntu w trybie przetargu.

Na czym polega przetarg?

Przetargi na dzierżawę gruntów komunalnych są ustne i nieograniczone, polegające na licytacji jak najwyższej stawki czynszu za 1 m². Licytacja kończy się po ustaniu postąpień i trzykrotnym wywołaniu najwyższej stawki zaproponowanej przez uczestnika przetargu.