Wynajęcie lokalu użytkowego w drodze przetargu

 

Kto może starać się o wynajęcie lokalu użytkowego w drodze przetargu?

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.
 • Osoby prawne prowadzące działalność gospodarczą (np. spółki jawne, spółki komandytowe, spółki z. o.o.).
 • Osoby bezrobotne zarejestrowane w Urzędzie Pracy, oczekujące na dofinansowanie działalności gospodarczej.

Potrzebne dokumenty?

Warunkiem przystąpienia do przetargu ustnego nieograniczonego na najem komunalnego lokalu użytkowego jest okazanie następujących dokumentów w dniu przetargu:

 1. dowodu wpłaty wadium z podaniem adresu lokalu (nr konta każdorazowo jest zamieszczany w ogłoszeniu przetargu);
 2. dowodu tożsamości;
 3. aktualnego wydruku z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (datowanego najpóźniej na dzień przed przetargiem) lub odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego (ważnego 6 m-cy);
 4. decyzji o nadaniu nr NIP;
 5. zaświadczenia o nadanym numerze indentyfikacyjnym REGON lub wydruku ze strony internetowej Głównego Urzędu Statystycznego, o dokonanym wpisie w rejestrze REGON datowanym najpóźniej na dzień przed przetargiem, umowy, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot stający do przetargu (w przypadku osób prawnych);
 6. złożenie pisemnego oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania zgodnie z art. 233 § 1 Kodeksu karnego:
  • nie możesz mieć długu wobec Urzędu Skarbowego,
  • nie możesz mieć długu w opłacaniu składek wobec ZUS,
  • nie możesz mieć długu wobec Gminy Miasto Szczecin (podatek od nieruchomości, wieczyste użytkowanie gruntu, opłat z tytułu umowy najmu, dzierżawy);
 7. złożenie pisemnego oświadczenia, że warunki przetargu oraz stan techniczny przedmiotu przetargu są oferentowi znane.

Oświadczenia dostępne są na stronie www.zbilk.szczecin.pl (Lokale użytkowe, garaże, dzierżawy gruntów – Ogłoszenia o przetargach – Oświadczenia – wzory pism do pobrania) lub w Dziale Lokali Użytkowych w siedzibie ZBiLK przy ul. Goszczyńskiego 4a.

Gdzie załatwisz sprawę?

Sprawy związane z wynajęciem komunalnego lokalu użytkowego w drodze przetargu załatwisz w Zarządzie Budynków i Lokali Komunalnych – w Dziale Lokali Użytkowych przy ul. Goszczyńskiego 4a, pok. nr 6.

INTERNETOWY PRZEWODNIK PO URZĘDZIE
Siedziba przy ul. Goszczyńskiego 4a:

[pano file=”panorama/ww_goszczynskiego.html”]

 

Kto może pomóc w wypełnianiu oświadczeń?

Pracownicy Działu Lokali Użytkowych ZBiLK, ul. Goszczyńskiego 4a, pok. nr 6.

Jak długo czekasz na załatwienie sprawy?

Zawarcie umowy najmu oraz przejęcie lokalu następuje w terminie ok. 1 miesiąca od daty przeprowadzonego przetargu.

Kiedy możesz złożyć wniosek?

Przetargi na najem komunalnych lokali użytkowych są ustne i nieograniczone, więc przed przetargiem nie składa się wniosku i wymaganych dokumentów. Warunkiem przystąpienia do przetargu ustnego nieograniczonego na najem komunalnego lokalu użytkowego jest okazanie dokumentów opisanych powyżej w dniu przetargu.

Czy musisz płacić za załatwienie tej sprawy?

ZBiLK nie pobiera opłat za załatwienie sprawy.

Kolejne kroki – co dalej?

 • Osoba, która wygra przetarg zobowiązana jest do podpisania protokołu z przetargu, który po zatwierdzeniu przez Dyrektora ZBiLK będzie stanowił podstawę do zawarcia umowy najmu w ustalonym terminie.
 • Przed zawarciem umowy najmu osoba wygrywająca przetarg zobowiązana jest do wpłacenia kaucji zabezpieczającej, w wysokości 3-miesięcznego wymiaru wylicytowanego czynszu netto. Wpłacone przed przetargiem wadium zaliczane jest w poczet kaucji.
 • Najemca ma obowiązek poddania się dobrowolnej egzekucji w formie aktu notarialnego na podstawie art. 777 § 1 pkt 4 i 5 k.p.c. odnośnie obowiązku wydania przedmiotu najmu oraz zapłaty sumy pieniężnej do wysokości rocznego czynszu brutto i opłat związanych z używaniem przedmiotu najmu, ustalonej na dzień sporządzenia umowy najmu. Najemca zobowiązuje się do przedłożenia oryginału aktu notarialnego w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy najmu.
 • Wydanie przedmiotu najmu Najemcy nastąpi po przedłożeniu aktu notarialnego.
 • Lokal przejmuje się protokołem zdawczo-odbiorczym w istniejącym stanie technicznym.
 • Koszty remontów oraz obowiązek dostosowania lokalu do wymogów sanitarnych, ppoż. i innych wymaganych przy prowadzeniu danej działalności, jak również uzyskanie pozwolenia na modernizację oraz zmianę sposobu użytkowania lokalu spoczywają na najemcy.
 • Na najemcy spoczywa również obowiązek uzyskania warunków technicznych przyłączenia energii elektrycznej, zawarcia umowy z dostawcą energii elektrycznej.
 • Najemca lokalu użytkowego, zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (ze zm.), jest płatnikiem podatku od nieruchomości.

Jaki dokument otrzymam?

 • Protokół z przetargu oraz umowę najmu po podpisaniu przez Dyrektora ZBiLK.
 • Protokół zdawczo-odbiorczy opisujący stan techniczny lokalu przy przejęciu lokalu.

Na czym polega przetarg?

Przetargi na najem komunalnych lokali użytkowych są ustne i nieograniczone, polegające na licytacji jak najwyższej stawki czynszu za 1 m². Licytacja kończy się po ustaniu postąpień i trzykrotnym wywołaniu najwyższej stawki zaproponowanej przez uczestnika przetargu.