Zmiana imienia i nazwiska

 

Dokumenty potrzebne do załatwienia sprawy:

 1. wniosek o zmianę imienia i/albo nazwiska
 2. oświadczenie drugiego rodzica (opiekuna prawnego) o zgodzie na zmianę imienia i/albo nazwiska dziecka – jeżeli zmiana nazwiska rozciąga się na małoletnie dziecko (chyba, że jest on pozbawiony władzy rodzicielskiej, nie żyje albo rodzic wnioskujący uzyska zgodę sądu opiekuńczego na zmianę nazwiska dziecka)
 3. oświadczenie dziecka powyżej 13 lat o zgodzie na zmianę jego imienia i/albo nazwiska (jeżeli jest objęte wnioskiem) – złożone w obecności urzędnika stanu cywilnego
 4. odpisy zupełne aktów urodzenia i małżeństwa (jeżeli zostały sporządzone poza USC Szczecin).

Gdzie załatwisz sprawę?

Urząd Miasta Szczecin pl. Armii Krajowej 1 (prawe skrzydło Urzędu Miasta Szczecin) w Urzędzie Stanu Cywilnego, II piętro, w godzinach od 7.30 do 15.30.

INTERNETOWY PRZEWODNIK PO URZĘDZIE

[pano file=”panorama/ww_armii_krajowej.html”]

 

Jakie druki musisz wypełnić i gdzie je znajdziesz?

 1. Wniosek o zmianę imienia i/albo nazwiska – otrzymasz w USC lub możesz pobrać przez internet: eurzad.szczecin.pl
 2. oświadczenia otrzymasz w USC lub weź z internetu: eurzad.szczecin.pl.

Kto może udzielić pomocy?

W Urzędzie Stanu Cywilnego urzędnik zna język migowy.

Kolejne kroki w Urzędzie:

Wniosek o zmianę imienia i nazwiska powinien zawierać:

 1. imię (imiona) oraz nazwisko rodowe
 2. adres miejsca zameldowania na pobyt stały albo ostatni pobyt stały
 3. w braku miejsca zameldowania na pobyt stały adres pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące
 4. numer PESEL
 5. imię i nazwisko na jakie na nastąpić zmiana
 6. uzasadnienie.

Zmiany imienia i nazwiska można dokonać z ważnych powodów w szczególności:

 1. imienia i nazwiska ośmieszającego albo krzywdzącego godność człowieka
 2. na imię albo nazwisko używane
 3. na imię i nazwisko bezprawnie zmienione
 4. na imię i nazwisko noszone zgodnie z przepisami prawa państwa, którego obywatelstwo również się posiada.

Jak długo czekasz na załatwienie sprawy?

Na załatwienie sprawy trzeba czekać do 30 dni.

Jaki dokument otrzymasz?

 1. decyzję o zmianie imienia i/albo nazwiska
 2. jeśli decyzja będzie ostateczna otrzymasz odpis skrócony aktu urodzenia i/albo małżeństwa

Czy można się odwołać?

Odwołanie możesz złożyć do 14 dni od dnia, w którym odebrałeś decyzję. Odwołanie złóż w Urzędzie Miasta Szczecin, my przekażemy do Zachodniopomorskie Urzędu Wojewódzkiego.

Czy musisz płacić za zmianę imienia i nazwiska?

Za decyzję w sprawie zmiany imienia albo nazwiska zapłacisz 37,00 zł.

Uwaga!

Jeśli mieszkasz na Prawobrzeżu możesz załatwić sprawę na Filii Urzędu Miasta Szczecin przy ul. Rydla 39-40 w godzinach od 8.00 do 16.00.