Kierowanie do ośrodków wsparcia

 

Co to jest ośrodek wsparcia?

Ośrodek wparcia jest jednostką pomocy społecznej dziennego pobytu. Mogą być nim na przykład: środowiskowe domy samopomocy, mieszkanie chronione dla mężczyzn po kryzysach psychicznych, Dział Wsparcia Dziennego, Ośrodek Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych w Szczecinie.

Kto może się ubiegać o skierowanie?

Mieszkańcy Szczecina, którzy z uwagi na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych.

Czy obowiązuje granica dochodowa?

Nie.

Czy pobyt jest odpłatny?

Tak. Płacisz za usługi świadczone w placówce – wysokość opłaty zależy od Twojego dochodu.

Jakie dokumenty są potrzebne do załatwienia sprawy?

 1. wniosek o umieszczenie w Dziale Wsparcia Dziennego albo w Ośrodku Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych w Szczecinie, środowiskowym domu samopomocy, mieszkaniu chronionym dla mężczyzn po kryzysach psychicznych, który piszesz sam – nie ma gotowego druku MOPR;
 2. dowód osobisty albo inny dokument potwierdzający tożsamość (tylko do wglądu);
 3. jeżeli jesteś osobą z niepełnosprawnością to przynosisz oryginał orzeczenia o niepełnosprawności albo o grupie inwalidzkiej (tylko do wglądu);
 4. musisz pokazać jaki masz dochód i skąd dostajesz pieniądze przynosisz decyzje jak masz rentę albo emeryturę przynosisz decyzję z ZUS jak masz zasiłek dla bezrobotnych to przynosisz decyzję z Powiatowego Urzędu Pracy, jak masz dodatek mieszkaniowy albo dodatek energetyczny albo zasiłek pielęgnacyjny to przynosisz decyzję ze Szczecińskiego Centrum Świadczeń;
 5. zaświadczenie lekarskie, gdzie będzie napisane co Ci dolega i czy możesz uczestniczyć w zajęciach terapeutycznych świadczonych w Ośrodkach Wsparcia Dziennego;
 6. jeżeli chcesz dostać skierowanie do Ośrodka Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych to przynieś opinię psychologiczno-pedagogiczną;
 7. jeżeli mieszkasz i gospodarujesz z innymi osobami, które pracują to przynosisz zaświadczenie o wysokości ich wynagrodzenia.
  Uwaga. W zaświadczeniu o wysokości wynagrodzenia musi być informacja o:

  • wysokości potrąconej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych;
  • wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne;
  • wysokości składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego;
  • wysokości składki na ubezpieczenie chorobowe – członków rodziny wspólnie gospodarujących;
 8. jeżeli masz gospodarstwo rolne to przynosisz zaświadczenie z urzędu gminy albo oświadczenia o powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych;
 9. jeżeli nie pracujesz to przynosisz:
  • decyzję o uznaniu albo odmowie uznania za osobę bezrobotną;
  • decyzję o utracie statusu osoby bezrobotnej;
  • decyzję o przyznaniu albo odmowie przyznania zasiłku dla bezrobotnych albo;
  • decyzję o utracie prawa do zasiłku dla bezrobotnych, świadczenia szkoleniowego, stypendium albo dodatku aktywizacyjnego;
 10. jeżeli ktoś z Tobą wspólnie gospodaruje i jest bezrobotny albo poszukuje pracy to przynosisz jego potwierdzenie o zarejestrowaniu w ewidencji bezrobotnych albo poszukujących pracy;
 11. pracownik socjalny może poprosić Ciebie o pokazanie innych dokumentów potrzebnych do załatwienia sprawy.

Gdzie załatwisz sprawę?

Musisz iść do Działu Instytucji Pomocy Społecznej na ulicę Królowej Jadwigi 45C/U2.

INTERNETOWY PRZEWODNIK PO URZĘDZIE

[pano file=”panorama/ww_jadwigi.html”]

 

Jak długo czekasz na załatwienie sprawy?

Jak złożysz wniosek to pracownik socjalny przyjdzie tam gdzie mieszkasz albo gdzie przebywasz aby przeprowadzić wywiad środowiskowy – ma na to 14 dni od dnia kiedy złożyłeś wniosek. Podczas wywiadu pracownik socjalny sprawdza jaka jest Twoja sytuacja osobista, rodzinna, dochodowa i zdrowotna. Jeżeli nie dołączyłeś do wniosku wszystkich wymaganych dokumentów to pracownik socjalny poinformuje Cię jakich dokumentów brakuje. Będziesz musiał je dostarczyć do MOPR

Jaki dokument otrzymasz?

W terminie do 30 dni od dnia złożenia wniosku otrzymasz decyzję administracyjną. W sprawach trudnych decyzja może być wydana później i o tym będziesz poinformowany.

Uwaga. Każda sprawa traktowana jest indywidualnie.

Czy można napisać odwołanie?

Tak, można.
Masz 14 dni na napisanie odwołania od dnia kiedy otrzymasz decyzję administracyjną. Odwołanie można napisać do Samorządowego Kolegium Odwoławczego przez Dyrektora MOPR.