Pomoc jako zasiłek celowy na zakup posiłku albo żywności z rządowego programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”

 

O co możesz się starać?

 • Zasiłek celowy na zakup żywności.
 • Pomoc w opłacie gorącego posiłku (m.in. dla uczniów w szkołach; dla osób nie mających warunków do przygotowania ciepłych posiłków np. w barach, jadłodajniach).

Kto może starać się o zasiłek celowy z Rządowego Programu Dożywiania?

O zasiłek celowy może starać się:

 • osoba samotnie gospodarująca, gdzie dochód jest niższy niż 150% granicy dochodowej osoby samotnie gospodarującej;
 • osoba w rodzinie, gdzie dochód jest niższy od 150% granicy dochodowej rodziny.

Od 1 października 2015 roku granica dochodowa dla osoby samotnie gospodarującej to kwota 634 zł. 150% granicy dochodowej to kwota 951 zł.

Od 1 października 2015 roku granica dochodowa dla 1 osoby w rodzinie to kwota 514 zł. 150% granicy dochodowej to kwota 771 zł.

 • Osoba samotnie gospodarująca to osoba prowadząca jednoosobowe gospodarstwo domowe.
 • Rodzina to osoby spokrewnione albo nie spokrewnione, ale pozostające w faktycznym związku wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

Jakie dokumenty są potrzebne do załatwienia sprawy?

 1. Wniosek o przyznanie pomocy w formie zasiłku celowego z Rządowego Programu Dożywiania, który piszesz sam – nie ma gotowego druku MOPR.
 2. Dowód osobisty albo inny dokument potwierdzający tożsamość ( tylko do wglądu).
 3. Jeżeli jesteś osobą z niepełnosprawnością to przynosisz oryginał orzeczenia o niepełnosprawności albo o grupie inwalidzkiej (tylko do wglądu).
 4. Jeżeli pracujesz to przynosisz zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia z miejsca zatrudnienia.
  Uwaga. W zaświadczeniu o wysokości wynagrodzenia musi być informacja o:

  • wysokości potrąconej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych;
  • wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne;
  • wysokości składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego;
  • wysokości składki na ubezpieczenie chorobowe – członków rodziny wspólnie gospodarujących.
 5. jeżeli masz gospodarstwo rolne to przynosisz zaświadczenie z urzędu gminy albo oświadczenie o powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych
 6. jeżeli nie pracujesz to przynosisz:
  • decyzję o uznaniu albo odmowie uznania za osobę bezrobotną albo
  • decyzję o utracie statusu osoby bezrobotnej albo
  • decyzję o przyznaniu albo odmowie przyznania zasiłku dla bezrobotnych albo
  • decyzję o utracie prawa do zasiłku dla bezrobotnych, świadczenia szkoleniowego, stypendium albo dodatku aktywizacyjnego
 7. jeżeli ktoś z Tobą wspólnie gospodaruje i jest bezrobotny albo poszukuje pracy to przynosisz jego oświadczenie o zarejestrowaniu w ewidencji bezrobotnych albo poszukujących pracy
 8. musisz pokazać jaki masz dochód i skąd dostajesz pieniądze i dlatego przynosisz decyzje organów przyznających świadczenia pieniężne, np. jak masz rentę albo emeryturę i dlatego przynosisz decyzję z ZUS, albo jak masz zasiłek dla bezrobotnych to przynosisz decyzję z Powiatowego Urzędu Pracy, jak masz dodatek mieszkaniowy albo dodatek energetyczny albo zasiłek pielęgnacyjny to przynosisz decyzję ze Szczecińskiego Centrum Świadczeń
 9. pracownik socjalny może poprosić Ciebie ę o pokazanie innych dokumentów potrzebnych do załatwienia sprawy.

Gdzie załatwisz sprawę?

Zależy gdzie mieszkasz. MOPR – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie podzielony jest na 4 rejony: Zachód, Śródmieście, Prawobrzeże i Północ. Każdy rejon ma swój Ośrodek. Adres każdego ośrodka i wykaż ulic, które do niego należą znajdziesz w Internecie na stronie www.mopr.szczecin.pl.
Jeżeli jesteś osobą bezdomną musisz iść do Działu Pomocy Osobom Bezdomnym.

Jak długo czekasz na załatwienie sprawy?

Jak złożysz wniosek to pracownik socjalny przyjdzie do Twojego miejsca zamieszkania albo pobytu, aby przeprowadzić wywiad środowiskowy – ma na to 14 dni od dnia kiedy złożyłeś wniosek. Podczas wywiadu pracownik socjalny sprawdza jaka jest Twoja sytuacja osobista, rodzinna, dochodowa i zdrowotna. Jeżeli nie dołączyłeś do wniosku wszystkich wymaganych dokumentów to pracownik socjalny poinformuje Cię jakich dokumentów brakuje. Będziesz musiał je dostarczyć do MOPR

Jaki dokument otrzymasz?

W terminie do 30 dni od dnia złożenia wniosku otrzymasz decyzję administracyjną. W sprawach trudnych decyzja może być wydana później i o tym będziesz poinformowany.
Uwaga. Każda sprawa traktowana jest indywidualnie.

Czy można napisać odwołanie?

Tak, można.
Masz 14 dni na napisanie odwołania od dnia kiedy otrzymasz decyzję administracyjną. Odwołanie można pisać do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem (przez) Dyrektora MOPR.