Pomoc w formie zasiłku okresowego

 

Kto może starać się o zasiłek okresowy?

Jeżeli jesteś osobą długotrwale chorą albo niepełnosprawną albo bezrobotną albo oczekujesz na przyznanie renty albo emerytury z ZUS i masz teraz trudną sytuację finansową to możesz ubiegać się o zasiłek okresowy.

Czy obowiązuje granica dochodowa?

Tak. O zasiłek okresowy może starać się:

 • osoba samotnie gospodarująca, której dochód jest niższy od granicy dochodowej osoby samotnie gospodarującej;
 • osoba w rodzinie, gdzie dochód jest niższy od granicy dochodowej rodziny.

Od 1 października 2015 roku granica dochodowa dla osoby samotnie gospodarującej to kwota 634 zł.

Od 1 października 2015 roku granica dochodowa dla osoby w rodzinie to kwota 514 zł.

 • Osoba samotnie gospodarująca to osoba prowadząca jednoosobowe gospodarstwo domowe
 • Rodzina: osoby spokrewnione lub nie spokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące

Na jak długo jest przyznawany zasiłek okresowy?

Zależy od indywidualnej sytuacji każdego osoby.

Jakie dokumenty są potrzebne do załatwienia sprawy?

 1. wniosek o przyznanie pomocy w formie zasiłku okresowego, napisać sam – nie ma gotowego druku MOPR;
 2. dowód osobisty albo inny dokument potwierdzający tożsamość (do wglądu);
 3. jeżeli jesteś osobą z niepełnosprawnością to przynosisz oryginał orzeczenia o niepełnosprawności albo o grupie inwalidzkiej (do wglądu);
 4. jeżeli pracujesz to przynosisz zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia
  Uwaga. W zaświadczeniu o wysokości wynagrodzenia musi być informacja o:

  • wysokości potrąconej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych;
  • wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne;
  • wysokości składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego;
  • wysokości składki na ubezpieczenie chorobowe – członków rodziny wspólnie gospodarujących;
 5. jeżeli masz gospodarstwo rolne to przynosisz zaświadczenie z urzędu gminy albo oświadczenia o powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych;
 6. jeżeli nie pracujesz to przynosisz:
  • decyzję o uznaniu albo odmowie uznania za osobę bezrobotną;
  • decyzję o utracie statusu osoby bezrobotnej;
  • decyzję o przyznaniu albo odmowie przyznania zasiłku dla bezrobotnych;
  • decyzję o utracie prawa do zasiłku dla bezrobotnych, świadczenia szkoleniowego, stypendium albo dodatku aktywizacyjnego;
 7. jeżeli ktoś z Tobą wspólnie gospodaruje i jest bezrobotny albo poszukuje pracy to przynosisz jego oświadczenie o pozostawaniu w ewidencji bezrobotnych albo poszukujących pracy;
 8. musisz pokazać jaki masz dochód i skąd dostajesz pieniądze – przynosisz decyzje organów przyznających świadczenia pieniężne, np. jak masz rentę albo emeryturę to przynosisz decyzję z ZUS, jak masz zasiłek dla bezrobotnych to przynosisz decyzję z Powiatowego Urzędu Pracy, jak masz dodatek mieszkaniowy albo dodatek energetyczny albo zasiłek pielęgnacyjny to przynosisz decyzję ze Szczecińskiego Centrum Świadczeń;
 9. pracownik socjalny może poprosić Cię o inne dokumenty potrzebne do załatwienia sprawy.

Gdzie załatwisz sprawę?

Zależy od tego gdzie mieszkasz. MOPR podzielony jest na 4 rejony: Zachód, Śródmieście, Prawobrzeże i Północ. Każdy rejon ma swój Ośrodek. Adres każdego ośrodka i wykaż ulic, które do niego należą znajdziesz w Internecie na stronie www.mopr.szczecin.pl. Jeżeli jesteś osobą bezdomną musisz iść do Działu Pomocy Osobom Bezdomnym.

Jak długo czekasz na załatwienie sprawy?

Po tym jak złożysz wniosek pracownik socjalny przyjdzie do Twojego miejsca zamieszkania albo pobytu przeprowadzić wywiad środowiskowy – ma na to 14 dni od dnia kiedy złożyłeś wniosek. Podczas wywiadu pracownik socjalny ustala jak jest Twoja sytuacja osobista, rodzinna, dochodowa i zdrowotna. Jeżeli nie dołączyłeś do wniosku wszystkich wymaganych dokumentów to pracownik socjalny poinformuje Cię jakich dokumentów brakuje. Będziesz musiał je dostarczyć do MOPR

Jaki dokument otrzymasz?

W terminie do 30 dni od dnia złożenia wniosku otrzymasz decyzję administracyjną. W sprawach skomplikowanych decyzja może być wydana później, o czym zostaniesz poinformowany.
Uwaga. Każda sprawa traktowana jest indywidualnie.

Czy można napisać odwołanie?

Tak.
Masz 14 dni na odwołanie od momentu kiedy otrzymasz decyzję administracyjną. Odwołujesz się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Dyrektora MOPR.