Program Rodzina 500+

 

Co to jest Program Rodzina 500+?

Program Rodzina 500+ jest to program, który ma pomóc w wychowywaniu dzieci przez wypłacanie świadczeń wychowawczych. Wypłacone pieniądze mają pokryć częściowe wydatki ponoszone na dzieci, związane z zaspokajaniem ich potrzeb życiowych.

Kto może się ubiegać o świadczenie?

O świadczenie może starać się rodzic albo opiekun prawny dziecka, które nie ukończyło 18 lat.

Ile wynosi świadczenie?

Świadczenie wynosi 500 zł na dziecko miesięcznie. Jeżeli masz dwoje lub więcej dzieci to na drugie i każde kolejne otrzymasz po 500 zł, niezależnie od Twojego dochodu. Na pierwsze dziecko otrzymasz świadczenie jeżeli dochód nie przekroczy 800 zł na osobę w Twojej rodzinie. Jeżeli jedno z Twoich dzieci jest niepełnosprawne to na pierwsze dziecko otrzymasz świadczenie jeżeli dochód na osobę w Twojej rodzinie nie przekroczy kwoty 1 200 zł.

Jakie dokumenty są potrzebne do załatwienia sprawy?

 1. wniosek o przyznanie świadczenia wychowawczego (musisz wypełnić gotowy druk);
 2. oświadczenie o zryczałtowanym podatku dochodowym (jeżeli Ciebie dotyczy jak chcesz otrzymać na 1 dziecko) (musisz wypełnić gotowy druk);
 3. jeżeli masz gospodarstwo rolne to składasz oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego (musisz wypełnić gotowy druk);
 4. jeżeli jesteś po rozwodzie lub w trakcie separacji to przynieś prawomocne orzeczenie sądu orzekające rozwód lub separację (tylko do wglądu);
 5. jeżeli jesteś ustanowiony opiekunem prawnym dziecka/dzieci to przynieś orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka (tylko do wglądu);
 6. przynieś też inne dokumenty potwierdzające, że spełniasz warunki do przyznania świadczenia wychowawczego;
 7. pracownik może poprosić o inne dokumenty potrzebne do załatwienia sprawy.

Gdzie możesz złożyć wniosek?

 • ul. Śląska 54 – czynne 10.00 – 18.00
 • ul. Kadłubka 12 – czynne 7.30 – 16.00
 • ul. Rydla 38 – czynne 9.00 – 17.00
 • ul. Kaszubska 30 – czynne 7.30 – 16.00
 • ul. Krzemienna 42B – czynne 7.30 – 15.30

Jak długo czekasz na załatwienie sprawy?

Ustalenie i wypłata świadczenia wychowawczego nastąpi w terminie do 1 miesiąca od dnia złożenia przez Ciebie wniosku z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.

Jaki dokument otrzymasz?

W terminie do 30 dni od dnia złożenia wniosku otrzymasz decyzję administracyjną. W sprawach trudnych decyzja może być wydana później i o tym będziesz poinformowany.

Czy można napisać odwołanie?

Tak, można.
Masz 14 dni na napisanie odwołania od dnia kiedy otrzymasz decyzję administracyjną. Odwołanie można pisać do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.