Wstępne zezwolenie na zajęcie pasa drogowego (urządzenia i infrastruktura podziemna)

(Wydanie decyzji lokalizacyjnej – w trybie art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych w celu zajęcia pasa drogowego pod urządzenie lub infrastrukturę podziemną ); Decyzja lokalizacyjna w pasie drogowym na umieszczenie np. urządzeń liniowych: linie kablowe, wodociągi, gazociągi, linie telekomunikacyjne, skrzynki pomiarowe itp. – zajęcie części pasa drogowego do korzystania przez wnioskodawcę.

 

 

Decyzja niezbędna do uzyskania zezwoleń budowlanych.

Dokumenty potrzebne do załatwienia sprawy:

  1. wniosek;
  2. uzgodnienie dokumentacji projektowej przez Naradę Koordynacyjną Dotyczącą Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu razem z 2 egzemplarzami planszy koordynacyjnej oraz przekroju normalnego ulicy; (podczas narady koordynacyjnej nie wydaje się wiążącej opinii na temat przebiegu projektowanej sieci uzbrojenia terenu. Jest to jedynie opinia w tej sprawie, którą może wykorzystać projektant. Ostateczną decyzję w sprawie pozwolenia na budowę wydaje odpowiedni organ administracji architektoniczno-budowlanej.);
  3. dokument potwierdzający przejęcie uprawnień z tytułu gwarancji / rękojmi – należy złożyć w przypadku potrzeby zabezpieczenia trwałości robót;
  4. pełnomocnictwo dla osób uprawnionych do reprezentacji wnioskodawcy (za złożenie pełnomocnictwa opłata skarbowa w wysokości 17,00 zł, a za urzędowe potwierdzenie zgodności kopii udzielonego pełnomocnictwa z oryginałem należy dodatkowo opłacić 5 zł za każda stronę.

Gdzie załatwisz sprawę?

Dokumenty składasz:

Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie –
roboty inżynieryjne i infrastruktura podziemna
ul. Klonowica 5,
Biuro Obsługi Interesanta (BOI)
od poniedziałku do piątku – w godzinach 7.30 – 15.30

INTERNETOWY PRZEWODNIK PO URZĘDZIE:

[pano file=”panorama/ww_klonowica.html”]

 

Jakie druki wypełniasz i gdzie je znajdziesz?

Druki – roboty inżynieryjne i infrastruktura podziemna można pobrać ze strony internetowej www.zditm.szczecin.pl i wydrukować

Kto może pomóc przy wypełnianiu druków?

Przy wypełnieniu wniosku może pomóc kierownik, pracownicy Działu Gospodarczego i Inżynieryjnego Zajęcia Pasa Drogowego, pracownik BOI – ZDiTM w Szczecinie, ul. Klonowica 5

Kolejne kroki w Urzędzie

  • Otrzymanie zezwoleń budowlanych – Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej Urzędu Miasta Szczecin;
  • Zatwierdzenie czasowej organizacji ruchu – Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Szczecin;
  • Otrzymanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót i razem z obliczoną opłatą za umieszczenie infrastruktury podziemnej w pasie drogowym – ZDiTM Szczecin ( IG).

Jak długo czekasz na załatwienie sprawy?

Wydanie zezwolenia albo jego odmowa będzie wydana w formie decyzji administracyjnej nie później niż w ciągu miesiąca od daty otrzymania wniosku, a w sprawach szczególnie skomplikowanych (trudnych) w terminie do dwóch miesięcy.

Jaki dokument otrzymasz? Jaką odpowiedź otrzymasz?

Zezwolenie albo odmowa wydania zezwolenia jako decyzja administracyjna.

Czy od tej odpowiedzi można się odwołać?

Tak.
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Szczecinie, Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin. Termin wniesienia odwołania od decyzji – 14 dni, liczony od dnia jej doręczenia. Odwołanie można składać za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie.

Czy musisz płacić za załatwienie sprawy?

Nie. Sprawę załatwisz bezpłatnie.