Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego pod reklamę, obiekt budowlany oraz na zasadach wyłączności (Decyzja określająca termin zajęcia pasa drogowego oraz wysokość opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego)

Dokumenty potrzebne do załatwienia sprawy:

  1. wniosek;
  2. szczegółowy plan – mapka sytuacyjna w skali 1:500 lub 1:1000, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego, a w przypadku umieszczenia reklamy – z podaniem jej wymiarów;
  3. pełnomocnictwo dla osób uprawnionych do reprezentacji wnioskodawcy (złożenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej w wysokości 17,00 zł, za urzędowe potwierdzenie zgodności kopii udzielonego pełnomocnictwa z oryginałem należy dodatkowo zapłacić 5 zł za każda stronę);
  4. decyzja lokalizacyjna wydana w trybie art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985;
  5. zezwolenie wydane w oparciu o Prawo budowlane.

UWAGA: Wniosek należy złożyć przed planowanym terminem zajęcia pasa drogowego.

Gdzie załatwisz sprawę?

Dokumenty składasz:

Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie –
reklama, obiekt budowlany, zajęcie pasa drogowego na zasadach wyłączności
ul. Klonowica 5,
Biuro Obsługi Interesanta (BOI)
od poniedziałku do piątku – w godzinach 7.30 – 15.30

[pano file=”panorama/ww_klonowica.html”]

 

Jakie druki wypełniasz i gdzie je znajdziesz?

Druki – reklama, obiekt budowlany, zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności można pobrać ze strony internetowej www.zditm.szczecin.pl i wydrukować

Kto może pomóc przy wypełnianiu druków?

Przy wypełnieniu wniosku może pomóc kierownik, pracownicy Działu Gospodarczego i Inżynieryjnego Zajęcia Pasa Drogowego, pracownik BOI – ZDiTM w Szczecinie, ul. Klonowica 5.

Kolejne kroki w Urzędzie

Zakończenie opracowania procedur związanych z administracja budowlaną – zgłoszenie o zakończeniu budowy (w przypadku decyzji Pozwolenie na budowę) składane do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Szczecinie i Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej UM Szczecin.

Jak długo czekasz na załatwienie sprawy?

Wydanie zezwolenia albo odmowa będzie w formie decyzji administracyjnej w ciągu miesiąca od daty otrzymania wniosku, a w sprawach trudnych w terminie do dwóch miesięcy.

Jaki dokument otrzymasz? Jaką odpowiedź otrzymasz?

Zezwolenie lub odmowa wydania zezwolenia jako decyzja administracyjna.

Czy od tej odpowiedzi można się odwołać?

Tak.
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Szczecinie, Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin. Termin wniesienia odwołania od decyzji – 14 dni, liczony od dnia jej doręczenia. Odwołanie można złożyć za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie.

Czy musisz płacić za załatwienie sprawy?

Tak.
Opłata za zajęcie pasa drogowego będzie w wysokości podanej w uchwale Nr XXVIII/567/04 Rady Miasta Szczecina z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego (z późniejszymi zmianami).