Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego – pod urządzenia i infrastrukturę podziemną.

Procedura składająca się z dwóch etapów:

1) Etap I – Decyzja określająca termin zajęcia pasa drogowego oraz wysokość opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego pod roboty związane z wybudowaniem urządzenia lub wykonaniem infrastruktury podziemnej

2) Etap II – Decyzja określająca termin zajęcia pasa drogowego oraz wysokość opłat z tytułu umieszczenia urządzenia lub infrastruktury podziemnej w pasie drogowym.

 

Dokumenty potrzebne do załatwienia sprawy:

  1. wniosek;
  2. szczegółowy plan – mapa miejsca w skali 1:500 lub 1:1000, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego;
  3. pełnomocnictwo dla osób uprawnionych do reprezentacji wnioskodawcy (za złożenie pełnomocnictwa jest opłata skarbowa w wysokości 17,00 zł, za urzędowe potwierdzenie zgodności kopii udzielonego pełnomocnictwa z oryginałem trzeba dodatkowo opłacić 5 zł za każda stronę);
  4. decyzja lokalizacyjna wydana w trybie art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985;
  5. wymagane zezwolenie budowlane;
  6. zatwierdzony projekt organizacji ruchu (jeżeli zajęcie pasa ruchu drogowego zmienia ruch drogowy, ogranicza widoczność na drodze albo powoduje zmiany w organizacji ruchu pojazdów lub pieszych). Jeżeli nie jest wymagany projekt organizacji ruchu to trzeba dodatkowo dołączyć ogólny plan mapkę w skali 1:10 000 lub 1: 25 000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa drogowego i informację (projekt uproszczony) o sposobie zabezpieczenia robót (jak będą zabezpieczone drogi);
  7. harmonogram – terminarz robót

UWAGA: Wniosek trzeba złożyć w terminie przed planowanym terminem zajęcia pasa drogowego.

Gdzie załatwisz sprawę?

Dokumenty składasz:

Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie –
roboty inżynieryjne i infrastruktura podziemna
ul. Klonowica 5,
Biuro Obsługi Interesanta (BOI)
od poniedziałku do piątku – w godzinach 7.30 – 15.30

INTERNETOWY PRZEWODNIK PO URZĘDZIE:
[pano file=”panorama/ww_klonowica.html”]

 

Jakie druki wypełniasz i gdzie je znajdziesz?

Druki – roboty inżynieryjne – Wniosek część I i umieszczenie urządzeń infrastruktury podziemnej – Wniosek część II można pobrać ze strony internetowej www.zditm.szczecin.pl i wydrukować

Kto może pomóc przy wypełnianiu druków?

Przy wypełnieniu wniosku może pomóc kierownik, pracownicy Działu Gospodarczego i Inżynieryjnego Zajęcia Pasa Drogowego, pracownik BOI – ZDiTM w Szczecinie, ul. Klonowica 5

Kolejne kroki w Urzędzie

Zakończenie procedur związanych z administracja budowlaną – zgłoszenie o zakończeniu budowy (w przypadku decyzji Pozwolenie na budowę) składane do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Szczecinie i Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej UM Szczecin

Jak długo czekasz na załatwienie sprawy?

Wydanie zezwolenia albo odmowa będzie wydana jako decyzja administracyjna w ciągu miesiąca od daty otrzymania wniosku, a w sprawach szczególnie skomplikowanych (trudnych) w terminie do dwóch miesięcy.

Jaki dokument otrzymasz? Jaką odpowiedź otrzymasz?

Zezwolenie lub odmowa wydania zezwolenia jako decyzja administracyjna

Czy od tej odpowiedzi można się odwołać?

Tak. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Szczecinie, Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin. Termin wniesienia odwołania od decyzji – 14 dni, liczony od dnia jej doręczenia. Odwołanie można złożyć za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie.

Czy musisz płacić za załatwienie sprawy?

Opłata za zajęcie pasa drogowego jest podana w uchwale Nr XXVIII/567/04 Rady Miasta Szczecina z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego (z późniejszymi zmianami).