Zasady taryfowe przy przejazdach pojazdami transportu lokalnego organizowanego przez Gminę Miasto Szczecin – ZDiTM.

 

Opłata za przejazd jest różna i zależy od rodzaju linii (pospieszna lub zwykła) i czasu przejazdu (z wyjątkiem linii turystycznych).

Pasażer może łączyć nominały biletów jednego rodzaju, aby uzyskać, co najmniej opłatę obowiązującą za podróż w wybranym przez siebie przedziale czasowym. Łączenie i uzyskanie biletów dobowych i wielodobowych możliwe jest wyłącznie w ich zakresie. Warunkiem łączenia nominałów jest skasowanie biletów jeden po drugim.

Okres ważności biletu jednorazowego czasowego liczony jest od jego skasowania w pierwszym pojeździe bądź od czasu wydruku z autokomputera pokładowego lub biletomatu mobilnego lub od czasu zapisanego na bilecie zakupionym przez telefon komórkowy. Bilet ważny jest według rozkładowego czasu jazdy.

 • Bilet jednorazowy czasowy uprawnia w okresie ważności do dokonania przesiadek. Czas przeznaczony na przesiadanie wlicza się do czasu podróży. Przy przesiadkach z linii pośpiesznych na linie zwykłe lub nocne bilet zachowuje ważność w czasie właściwym dla linii pospiesznej (limit czasu nie ulega wydłużeniu). Przy przesiadkach na linie pospieszne konieczne jest skasowanie dodatkowego biletu uzależnionego od czasu jazdy linią pospieszną.
 • Bilet rodzinny weekendowy-welodniowy jest ważny na wszystkich liniach dziennych z wyjątkiem linii turystycznych, w soboty, niedzielę i święta dla obojga lub jednego rodzica (lub opiekuna prawnego), z co najmniej 1 dzieckiem do lat 16 (lub do lat 18 w przypadku kontynuowania nauki w gimnazjum). Bilet należy skasować przy pierwszym przejeździe pierwszego dnia wolnego od pracy. Jest on ważny do ostatniego kursu dziennego w ostatnim dniu wolnym od pracy. Jeśli bezpośrednio przed lub po weekendzie wypada dzień świąteczny ustawowo wolny od pracy, wówczas ważność tego biletu jest odpowiednio dłuższa. Bilet jest ważny z dokumentem stwierdzającym tożsamość rodzica (opiekuna prawnego) oraz legitymacją szkolną dziecka.
 • Bilety grupowe przeznaczone są dla zorganizowanych grup pasażerów uprawnionych do ulg w przejazdach np. dzieci (żłobki, przedszkola, szkoły itp.) Bilety uprawniają do dokonywania przesiadek. Na podstawie biletów grupowych podróżować mogą opiekunowie grupy nieposiadający uprawnienia do ulgi.
 • Bilet turystyczny jednorazowy uprawnia do przejazdu liniami turystycznymi w wybranym pojeździe.
 • Bilety dobowe i wielodobowe na okaziciela przeznaczone są do jednorazowego kasowania i zachowują ważność od momentu skasowania w kasowniku przez okres 24, 120 albo 240 godzin na wszystkich liniach z wyjątkiem turystycznych.
 • Bilety miesięczne 3,4,5 – miesięczne ważne są w dni powszednie, soboty, niedziele i święta.
 • Bilety miesięczne – okres ważności biletów wynosi 1 miesiąc od daty wskazanej przez pasażera, ale nie wcześniej niż od momentu zakupu biletu. Bilet ważny od dnia zakupu do dnia poprzedzającego ten dzień w następnym miesiącu do godziny 24.00.
 • Bilety 3-miesięczne – okres ważności biletów wynosi 3 miesiące od daty wskazanej przez pasażera, ale nie wcześniej niż od momentu zakupu biletu. Bilet ważny od dnia zakupu do dnia poprzedzającego ten dzień w ostatnim miesiącu ważności biletu do godziny 24.00.
 • Bilety 4 i 5-miesięczne (semestralne) przeznaczone są wyłącznie dla uprawnionych do ulgi uczniów i studentów. Okres ważności biletów wynosi 4 lub 5 kolejnych miesięcy od daty wskazanej przez pasażera, ale nie wcześniej niż od momentu zakupu biletu. Bilet ważny od dnia zakupu do dnia poprzedzającego ten dzień w ostatnim miesiącu do godziny 24.00.
 • Bilety seniora przeznaczone są dla osób od ukończenia 67 do 70 roku życia. Bilety są ważne przez wszystkie dni tygodnia na wszystkich liniach zwykłych dziennych i nocnych oraz pospiesznych. Okres ważności biletów wynosi 6 lub 12 miesięcy od daty wskazanej przez pasażera, ale nie wcześniej niż od momentu zakupu biletu. Bilet ważny od dnia zakupu do dnia poprzedzającego ten dzień w ostatnim miesiącu do godziny 24.00.
 • Bilet aktywizujący dla bezrobotnych przeznaczony jest wyłącznie dla osób posiadających status bezrobotnego. Bilet uprawnia do przejazdu wszystkimi liniami zwykłymi dziennymi wyłącznie w dni powszednie od poniedziałku do soboty. Okres ważności biletu wynosi 1 miesiąc od daty wskazanej przez pasażera, ale nie wcześniej niż od momentu zakupu biletu. Bilet ważny od dnia zakupu do dnia poprzedzającego ten dzień w następnym miesiącu do godziny 24.00.