Zwroty biletów jednorazowych i okresowych.

 

Zwroty biletów jednorazowych

Pamietaj!

Biletów papierowych jednorazowych nie można zwracać.

Jeżeli masz kartę SKA.

Zwrot niewykorzystanych pieniędzy zgromadzonych na e-portmonetce jest możliwy tylko w sytuacji likwidacji konta użytkownika i zablokowaniu karty SKA oraz jej zwrotu do ZDiTM.

  • Pasażer zobowiązany jest do odebrania niewykorzystanych pieniędzy zgromadzonych na e-portmonetce w czasie do 12 miesięcy od momentu utraty ważności karty SKA albo jej zablokowania przez system. Po tym okresie niewykorzystane środki będą zaliczone do dochodów budżetowych Gminy Miasto Szczecin.
  • Zwrot niewykorzystanych pieniędzy na e-portmonetce przysługuje tylko właścicielowi karty imiennej ( w przypadku dzieci i osób do 18 lat o zwrot pieniędzy, które są na ich kartach SKA mogą starać się rodzice albo opiekunowie prawni).

Zwroty biletów okresowych.

Pamiętaj!

Biletów okresowych na okaziciela nie można zwracać.

Bilety okresowe imienne można zwrócić na podstawie paragonu lub innego dokumentu (np. faktura) potwierdzającego zakup, w okresie ważności biletu, ale:

  1. Jeżeli zwrot biletu okresowego będzie najpóźniej do 3 dnia od rozpoczęcia jego ważności. Będzie naliczona opłata manipulacyjna w wysokości 10% wartości biletu. Bilet można zwrócić w dowolnej kasie ZDiTM.
  2. Począwszy od 4 dnia ważności biletu, zwrotu biletu można dokonać wyłącznie w siedzibie ZDiTM przy ul. Klonowica 5 w Szczecinie, tylko w uzasadnionych przypadkach takich jak: długotrwała choroba na podstawie zwolnienia L4, pobytu w szpitalu na podstawie pisemnej informacji o przyjęciu do szpitala wystawionej przez szpital, zmiany miejsca zamieszkania na inny niż obszar, jakim obejmuje swoją działalnością komunikacja miejska organizowana przez Gminę Miasto Szczecin – ZDiTM, wyjazdu służbowego potwierdzonego pisemnie przez zakład pracy, zgonu użytkownika biletu na podstawie aktu zgonu, zmiany/nabycia uprawnienia do ulgi albo jej utraty, z przyczyn zawinionych przez Organizatora przewozów – po wcześniejszym uzyskaniu akceptacji Głównego Księgowego ZDiTM. Będzie naliczona opłata manipulacyjna w wysokości 10% wartości biletu.
  3. Jeżeli bilet okresowy imienny zostanie zwrócony przed rozpoczęciem okresu jego ważności, pasażer otrzymuje zwrot całej kwoty biletu bez potrącenia opłaty manipulacyjnej.
  4. Opłaty manipulacyjnej w wysokości 10% wartości biletu nie pobiera się w przypadku, jeżeli jedyna przyczyna zwrotu biletu jest z winy Organizatora przewozów.

INTERNETOWY PRZEWODNIK PO URZĘDZIE
Siedziba przy ul. Klonowica 5:

[pano file=”panorama/ww_klonowica.html”]