Pomoc w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych

 

Usługi opiekuńcze – co to jest?

Usługi opiekuńcze to pomoc w codziennych potrzebach życiowych, na przykład: pomoc w zrobieniu zakupów, pomoc w przyrządzaniu posiłków, pomoc w załatwianiu spraw w urzędach, pomoc w utrzymaniu higieny osobistej, higieny otoczenia. To też pomoc zaleconej przez lekarza pielęgnacji, pomoc w wyjściu na spacer, pomoc w utrzymaniu kontaktu z otoczeniem, kontakt z pielęgniarką, lekarzem, itp.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze – co to jest?

Specjalistyczne usługi opiekuńcze to specjalistyczna pomoc, na przykład pielęgniarki, których nie można wykonać „zwykła” opiekunka. Są one dostosowane do potrzeb, wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności. Świadczą je osoby specjalistycznie przygotowane.

Kto może starać się o usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze?

Osoba samotna, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób. Osoba w rodzinie, wtedy gdy wymaga pomocy innych osób, a jej rodzina nie może jej tej pomocy zapewnić.

Jakie dokumenty są potrzebne do załatwienia sprawy?

 1. Wniosek o przyznanie pomocy w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych, który piszesz sam – nie ma gotowego druku MOPR.
 2. Dowód osobisty albo inny dokument potwierdzający tożsamość (do wglądu).
 3. Jeżeli jesteś osobą z niepełnosprawnością to przynosisz oryginał orzeczenia o niepełnosprawności albo o grupie inwalidzkiej (do wglądu).
 4. Jeżeli pracujesz to przynosisz zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia.
  Uwaga. W zaświadczeniu o wysokości wynagrodzenia musi być informacja o:
  • wysokości potrąconej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych;
  • wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne;
  • wysokości składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego;
  • wysokości składki na ubezpieczenie chorobowe – członków rodziny wspólnie gospodarujących.
 5. Jeżeli masz gospodarstwo rolne to przynosisz zaświadczenie z urzędu gminy albo oświadczenia o powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych.
 6. Jeżeli nie pracujesz to przynosisz:
  • decyzję o uznaniu albo odmowie uznania za osobę bezrobotną albo
  • decyzję o utracie statusu osoby bezrobotnej albo;
  • decyzję o przyznaniu albo odmowie przyznania zasiłku dla bezrobotnych albo;
  • decyzję o utracie prawa do zasiłku dla bezrobotnych, świadczenia szkoleniowego, stypendium albo dodatku aktywizacyjnego.
 7. Jeżeli ktoś z Tobą wspólnie gospodaruje i jest bezrobotny albo poszukuje pracy to przynosisz jego oświadczenie o pozostawieniu w ewidencji bezrobotnych lub poszukujących pracy.
 8. Musisz pokazać jaki masz dochód i skąd dostajesz pieniądze – przynosisz decyzje organów przyznających świadczenia pieniężne, np. jak masz rentę albo emeryturę to przynosisz decyzję z ZUS, jak masz zasiłek dla bezrobotnych to przynosisz decyzję z Powiatowego Urzędu Pracy, jak masz dodatek mieszkaniowy albo dodatek energetyczny albo zasiłek pielęgnacyjny to przynosisz decyzję ze Szczecińskiego Centrum Świadczeń.
 9. Jeżeli starasz się o specjalistyczne usługi opiekuńcze to musisz mieć zaświadczenie od lekarza rodzinnego. W zaświadczeniu lekarz powinien opisać dlaczego potrzebne Ci są specjalistyczne usługi opiekuńcze.
 10. Pracownik socjalny może poprosić Cię o inne dokumenty potrzebne do załatwienia sprawy.

Gdzie załatwisz sprawę?

Zależy od tego gdzie mieszkasz. MOPR podzielony jest na 4 rejony: Zachód, Śródmieście, Prawobrzeże i Północ. Każdy rejon ma swój Ośrodek. Adres każdego ośrodka i wykaż ulic, które do niego należą znajdziesz w Internecie na stronie www.mopr.szczecin.pl. Jeżeli jesteś osobą bezdomną musisz iść do Działu Pomocy Osobom Bezdomnym.

Jak długo czekasz na załatwienie sprawy?

Po tym jak złożysz wniosek pracownik socjalny przyjdzie do Twojego miejsca zamieszkania albo pobytu przeprowadzić wywiad środowiskowy – ma na to 14 dni od dnia kiedy złożyłeś wniosek. Podczas wywiadu pracownik socjalny ustala jak jest Twoja sytuacja osobista, rodzinna, dochodowa i zdrowotna. Jeżeli nie dołączyłeś do wniosku wszystkich wymaganych dokumentów to pracownik socjalny poinformuje Cię jakich dokumentów brakuje. Będziesz musiał je dostarczyć do MOPR.

Jaki dokument otrzymasz?

W terminie do 30 dni od dnia złożenia wniosku otrzymasz decyzję administracyjną. W sprawach bardzo pilnych pracownik socjalny przeprowadza wywiad środowiskowy do 2 dni od dnia otrzymania informacji o potrzebie przyznania usług opiekuńczych. W sprawach skomplikowanych decyzja może być wydana później, o czym zostaniesz poinformowany.
Uwaga
. Każda sprawa traktowana jest indywidualnie.

Czy usługi są odpłatne?

Tak. Płacisz za godzinę usługi albo nie płacisz nic – to zależy od wysokości Twojego dochodu. Stawka za godzinę jest liczona według określonego wzoru.

Czy można napisać odwołanie?

Tak. Masz 14 dni na odwołanie od momentu kiedy otrzymasz decyzję administracyjną. Odwołujesz się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Dyrektora MOPR.