Dzierżawa nieruchomości od ZDiTM. (Dzierżawa nieruchomości terenów drogowych)

  Dokumenty potrzebne do załatwienia sprawy: wniosek o wydzierżawienie terenu; załączniki: Szczegółowy plan – mapka sytuacyjna w skali 1:500 lub 1:1000, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego, a w przypadku umieszczenia reklamy – z podaniem jej wymiarów – 2 egzemplarze (2 sztuki); wypis … Read more

Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego pod reklamę, obiekt budowlany oraz na zasadach wyłączności (Decyzja określająca termin zajęcia pasa drogowego oraz wysokość opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego)

Dokumenty potrzebne do załatwienia sprawy: wniosek; szczegółowy plan – mapka sytuacyjna w skali 1:500 lub 1:1000, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego, a w przypadku umieszczenia reklamy – z podaniem jej wymiarów; pełnomocnictwo dla osób uprawnionych do reprezentacji wnioskodawcy (złożenie pełnomocnictwa podlega opłacie … Read more

Wstępne zezwolenie na zajęcie pasa drogowego – zgoda na lokalizację

(Wydanie decyzji lokalizacyjnej –  w trybie art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych w celu zajęcia pasa drogowego pod reklamę, obiekt budowlany oraz na zasadach wyłączności; Decyzja lokalizacyjna w pasie drogowym na umieszczenie np. reklamy, kiosku, budynku, balkonu, docieplenia budynku…, na zasadach wyłączności … Read more

Decyzja na zjazd z drogi publicznej. (Wydanie zgody na miejsce zjazdu z drogi)

  Dokumenty potrzebne do załatwienia sprawy: wniosek o wydanie zgody na miejsce zjazdu z drogi; załączniki: Plan – mapkę z lokalizacją zjazdu – 2 egzemplarze (2 sztuki); Wypis – odpis z rejestru gruntów; kopię dokumentu potwierdzającą tytuł prawny do nieruchomości (działki); pełnomocnictwo do występowania z wnioskiem w imieniu inwestora; decyzja … Read more

Uzgodnienie organizacji imprezy w pasie drogowym. (Wydanie uzgodnienia miejsca wykorzystania pasa drogowego imprezy)

  Dokumenty potrzebne do załatwienia sprawy: wniosek o wydanie uzgodnienia miejsca wykorzystania pasa drogowego (cel – imprezy); załączniki: szczegółowy regulamin imprezy i opis zasad zachowania uczestników imprezy, ważne dla bezpieczeństwa ruchu drogowego; wykaz osób odpowiedzialnych za prawidłowy przebieg i zabezpieczenie imprezy; program imprezy ze szczegółowym opisem … Read more

Opinia do organizacji ruchu (Wydanie opinii koniecznej do otrzymania zatwierdzenia przez Prezydenta Miasta Szczecin projektu stałej albo czasowej organizacji ruchu)

  Dokumenty potrzebne do załatwienia sprawy: wniosek o wydanie opinii koniecznej do otrzymania zatwierdzenia przez Prezydenta Miasta Szczecin projektu stałej albo (terminowej) czasowej organizacji ruchu; załączniki: opis techniczny z informacją jaka ma być droga i ruch na drodze, opis możliwych zagrożeń albo utrudnień i terminy wykonywania robót (w przypadku robót drogowych); plan … Read more

Połączenie działki z drogą publiczną (Wydanie obsługi komunikacyjnej poprzez drogi zarządzane przez ZDiTM)

  Dokumenty potrzebne do załatwienia sprawy: wniosek o wydanie obsługi komunikacyjnej przez drogi zarządzane przez ZDiTM; załączniki: mapka, która pokazuje miejsce zjazdu – 2 egzemplarze (2 sztuki); odpis z rejestru gruntów; kopia dokumentu kto ma prawo do nieruchomości (działki); pełnomocnictwo do występowania w imieniu inwestora. Gdzie załatwisz sprawę? Dokumenty składasz: … Read more

Kontrola biletowa

  Do kontroli biletów w autobusach i tramwajach uprawnieni są kontrolerzy biletowi i kierujący pojazdem. Te osoby muszą mieć identyfikator, na widocznym miejscu. Identyfikator musi mieć nazwę ZDiTM, numer służbowy osoby kontrolującej razem zdjęcie jakie ma upoważnienie , okres ważności, pieczęć i podpis – Dyrektora ZDiTM który wystawia dokument i hologram. … Read more