Pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zabezpieczenie opieki dla osoby zależnej potrzebującej wsparcia w programie „Aktywny Samorząd”

  Kto może otrzymać dofinansowanie? Osoby, które: mają umiarkowany albo znaczny stopień niepełnosprawności albo orzeczenie z ZUS o całkowitej niezdolności do pracy albo orzeczenie z ZUS o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji; są aktywne zawodowo (to znaczy, że pracują albo są zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy – PUP albo prowadzą działalność gospodarczą); są opiekunem prawnym dziecka. … Read more

Pomoc w formie zasiłku celowego

  Czym jest zasiłek celowy? Jest to pomoc finansowa na zaspokojenie niezbędnej potrzeby bytowej, a w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu. Kto może starać się o zasiłek … Read more

Skierowanie do umieszczenia w Domu Pomocy Społecznej

  Kto może się ubiegać o skierowanie? O umieszczenie w domu pomocy społecznej może się ubiegać osoba, która: potrzebuje całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności; nie może samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu; nie można jej zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania. Czy obowiązuje granica … Read more

Program Rodzina 500+

  Co to jest Program Rodzina 500+? Program Rodzina 500+ jest to program, który ma pomóc w wychowywaniu dzieci przez wypłacanie świadczeń wychowawczych. Wypłacone pieniądze mają pokryć częściowe wydatki ponoszone na dzieci, związane z zaspokajaniem ich potrzeb życiowych. Kto może się ubiegać o świadczenie? O świadczenie może starać się rodzic albo opiekun … Read more

Kierowanie do ośrodków wsparcia

  Co to jest ośrodek wsparcia? Ośrodek wparcia jest jednostką pomocy społecznej dziennego pobytu. Mogą być nim na przykład: środowiskowe domy samopomocy, mieszkanie chronione dla mężczyzn po kryzysach psychicznych, Dział Wsparcia Dziennego, Ośrodek Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych w Szczecinie. Kto może się ubiegać o skierowanie? … Read more

Sekcja Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych (SOKON)

  Kto może korzystać z transportu SOKON? Osoby z niepełnosprawnością, mieszkańcy Miasta Szczecin, które są osobami niepełnosprawny i nie mogą korzystać ze środków komunikacji miejskiej. Dotyczy to osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, z autyzmem, niewidomych bez opiekuna. Czy przejazdy są odpłatne? Tak, są odpłatne. Od poniedziałku do piątku jeden przejazd kosztuje 10 zł, a w soboty, … Read more

Pomoc w utrzymaniu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym w ramach programu „Aktywny samorząd”

  Kto może otrzymać dofinansowanie? Osoby, które mają znaczny stopień niepełnosprawności albo orzeczenie z ZUS o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji (życia) albo orzeczenie do 16. roku życia. Na co można dostać dofinansowanie? Można otrzymać dofinansowanie do wymiany poszczególnych części wózka (na przykład do wymiany zużytych akumulatorów) albo do naprawy wózka albo do przeglądu … Read more

Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego

  Kto może skorzystać z wypożyczalni? Wszyscy mieszkańcy Miasta Szczecin, zarówno osoby pełnosprawne i niepełnosprawne. Co można wypożyczyć? Możesz wypożyczyć sprzęt potrzebny Tobie albo Twoim bliskim – rodzinie, znajomym , na przykład: łóżko rehabilitacyjne, wózek inwalidzki, krzesełko toaletowe, ambonę, itp. Na jaki okres można wypożyczyć sprzęt? … Read more

Pomoc w formie zasiłku okresowego

  Kto może starać się o zasiłek okresowy? Jeżeli jesteś osobą długotrwale chorą albo niepełnosprawną albo bezrobotną albo oczekujesz na przyznanie renty albo emerytury z ZUS i masz teraz trudną sytuację finansową to możesz ubiegać się o zasiłek okresowy. Czy obowiązuje granica dochodowa? Tak. O zasiłek okresowy może starać się: osoba samotnie … Read more

Dofinansowanie usługi tłumacza języka migowego

  Jakie dokumenty są potrzebne do załatwienia sprawy: wypełniony druk wniosku; dowód osobisty; oryginał orzeczenia o niepełnosprawności (grupa inwalidzka); jak masz pełnomocnika to musi on pokazać postanowienie sądu albo pełnomocnictwo notarialne i dowód osobisty; jeżeli wniosek dotyczy Twojego dziecka to przynieś oryginał aktu urodzenia lub dowodu osobistego dziecka – … Read more